EtusivuYritysvastuuYmpäristövastuu


Ympäristöstä huolehtiminen on yritysvastuullisuutta

Luja kantaa vastuuta toimintansa ympäristövaikutuksista: suojelemme ympäristöä, minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen ja säästämme luonnonvaroja. Nämä ovat Luja-yhtiöiden sertifioimissa ISO 14001 –ympäristöjärjestelmissä mainittuja ympäristöpäämääriämme. Ympäristöjärjestelmämme varmistaa, että Lujan toiminta täyttää lakisääteiset ja viranomaisvaatimukset sekä myös toiminnan jatkuvan parantamisen. Järjestelmät ovat tuoneet ympäristöasiat osaksi jokapäiväistä päätöksentekoa ja käytännön toimintaa. Ympäristö- ja turvallisuuspäämäärien ja -tavoitteiden toteutumista valvotaan Menestysmittari- eli Balanced Scorecard –seurannalla sekä ulkoisilla ja sisäisillä auditoinneilla.

Ilmastotalkoot ovat yhteiset

Yhtenä Suomen suurimmista rakennusalan konserneista Luja voi vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutosta aiheuttavien päästöjen vähentämiseen. Viimeisimpien laskelmien mukaan rakennettu ympäristö vastaa hieman alle 40%:sta koko Suomen energiankäytöstä ja kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutoiminta puolestaan muodostaa noin 33% Suomessa syntyneiden jätteiden kokonaismäärästä. Energiankäytön tehostaminen, jätekuormituksen vähentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen leikkaaminen ovatkin siksi Lujan pysyvällä agendalla.

Maa-ainesten otto on puolestaan Fesconin merkittävin ympäristöön vaikuttava toiminta. Yhtiö hankkii tuotannossa tarvitsemansa hiekan sekä omistamiltaan maa-ainesalueilta että ostohiekkana. Olennaisimmat ympäristökustannukset liittyvät maisemointiin ja sivutuotteiden käsittelyyn.

Ympäristöä voidaan säästää monin tavoin

Osa ympäristövaikutuksista tapahtuu väistämättä, mutta osa on vältettävissä. Esimerkiksi jätettä syntyy aina jonkin verran, mutta sen määrään voidaan vaikuttaa ja vaikutuksia voidaan lieventää käsittelemällä jätettä oikein. Luja-yhtiössä tarkkaillaan energiankäyttöä, mitataan hiilidioksidi-päästöjä, suositaan vähäpäästöisiä materiaaleja ja pyritään vähentämään omaa "hiilijalanjälkeä". Lujan kaikilla Suomen tehtailla on voimassa oleva ympäristölupa. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan maakohtaisten lupien puitteissa. Vuonna 2013 Luja-yhtiöissä ei tapahtunut yhtään vakavaa ympäristövahinkoa.

Jätteiden käsittely Lujalla 2013

Ympäristöajattelua edellytetään myös yhteistyökumppaneilta

Luja kantaa itse ympäristövastuunsa ja edellytämme samaa myös käyttämiltämme aliurakoitsijoilta ja tavarantoimittajilta. Asiakkaan saaman tuotteen loppulaatu edellyttää kaikkien osapuolten yhteistä sitoutumista laatuajatteluun ja ympäristöarvoihin.

Asiakkaille yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja

Kun yritysvastuuseen liittyvät tavoitteet ja päämäärät on asetettu, pitää niiden toteutumista tietenkin myös mitata. Lujan BSC- eli menestysmittaristo mittaa myös vastuullisuuden toteutumista ja mittarituloksia seurataan aina operatiiviselta tasolta hallitukseen asti. Tulosten pohjalta kehitämme toimintaamme jatkuvasti ja tarjoamme asiakkaillemme yhä parempia, kestävän kehityksen ratkaisuja.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa.

Tarvitaan Lujaa luontoa

Ympäristöjärjestelmän toteutuminen punnitaan käytännön työssä tehtailla ja työmailla. Ympäristönsuojelun pitää tulla osaksi jokaisen lujalaisen ajattelua ja ohjata arjessa tehtäviä ratkaisuja. Tämän vuoksi olemme luoneet ympäristöasioista ”huoneentaulun” LUJALUONTO, joka on työmaiden ja toimistojen seinillä muistuttamassa lujalaisia ja yhteistyökumppaneitamme ympäristöasioista ja –päämääristämme.

Luja haluaa olla aktiivisesti rakentamassa entistä kestävämpää yhteiskuntaa. Tämän se tekee ihmiseltä ihmiselle – nyt jo 60 vuoden kokemuksella.

Energiankäyttö ja hiilidioksidipäästöt vähenivät

Luja on sitoutunut energiansäästöön kaikessa toiminnassaan. Uudistyömailla rakennuskuutiokohtaista energiankäyttöä saatiinkin vähennettyä jo toisena vuonna peräkkäin ja se oli 32,8 kwh/rm3 (33,19). Myös korjausrakentamisen työmaiden energiankäyttöä saatiin laskettua. Laskua oli peräti 13,7 % ja kulutus oli 22,4 kWh/rm³ (25,97). Energiansäästöstä osa selittyy leudolla talvella, mutta myös energiansäästötoimenpiteet ja –valistus näkyvät luvuissa.

Graafi: Suhteutettu energiankäyttö Lujatalon työmailla 2013

Lujabetonin hiilidioksidipäästöt sekä tuotantomääriin suhteutettu energiankäyttö laskivat edelleen vuosia jatkuneen trendin mukaisesti. Hiilidioksidipäästöt laskivat noin prosentin (4 791 182 CO²kg) ja energiankäyttökin saman verran (250 MJ/valm.betoni-m³). Lujabetonissa on tehty pitkäjänteistä energiansäästötyötä, johon ovat koulutuksen lisäksi kuuluneet investoinnit uusiin lämmitysjärjestelmiin ja energiatehokkuuteen.

Fesconin suhteutettu energiakäyttö vuonna 2013 oli 321 MJ/tonni. Laskua edellisestä vuodesta oli noin 5 %. Vuonna 2010 toteutetun hiekan kuivaukseen tehdyn laiteinvestoinnin jälkeen energiankulutus on laskenut peräti 21,5 %. Myös tuotannon polttoainekäytöstä aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä saatiin jälleen pienennettyä. Laskua kirjattiin peräti 15,0 %. Päästöt olivat 1 846 942 CO2 kg (2 172 526 CO2 kg).

Graafi: Energian käyttö Lujan tehtaissa 2013

Lujatalo-konsernissa otettiin käyttöön videoneuvottelulaitteet vuoden 2008 alusta. Laitteistoja on nyt käytössä 18 kpl. Videoneuvotteluita pidettiin vuonna 2013 yhteensä 1033 tuntia eli 138 kokonaista työpäivää. Tämä tarkoittaa satojen tuhansien eurojen säästöjä matkustuskuluissa ja noin 78 tonnia pienempiä hiilidioksidipäästöjä..

Entistä tehokkaampaa jätteiden käsittelyä

Lujatalon työmailla merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat jätteiden syntymisestä. Jätemäärät nousivat tavoitteiden vastaisesti viime vuonna päättyneillä liike-, varasto- ja teollisuusrakennustyömailla tasolle 2,6 kg/rm³ (1,53 kg/rm³). Kasvua oli peräti 69,9 %. Asuin- ja toimistorakennustyömaiden jätemäärät kasvoivat puolestaan 52 % ja luku oli 11,1 kg/rm3 (7,3 kg/rm3).

Työmaiden jätemääriä yritetään saada jatkossa laskuun muun muassa syksyllä 2013 aloittaneen ympäristöasiantuntijan työmaakäynneillä ja koulutuksella sekä jätehuollon toimintamallin tarkemmalla jalkauttamisella. Myös työmaajätteiden lajitteluprosentti Lujatalossa heikkeni. Se oli uudistyömailla 50 % (heikennystä 15 %) ja korjaustyömailla 62,5 % (heikennystä 5,5 %). Lujatalon työmailla ympäristövahinkoja vältetään mm. pitämällä työmaat ja työtilat siisteinä ja järjestyksessä. Kaikilta työmailtamme löytyy öljy- ja kemikaalivuotojen torjuntavälineet mahdollisten pienten vahinkojen haittavaikutusten vähentämiseksi.

Yksi Lujatalon ympäristötavoitteista on suunnittelu- ja rakennusvirheiden minimointi ja vähentäminen entisestään. Tässäkään ei täysin onnistuttu, sillä takuu- ja vastuukulut olivat vuonna 2013 1,0 % liikevaihdosta ja kasvua edelliseen vuoteen oli 0,2 %-yksikköä.

Lujabetonin tehtaiden jätekustannuksia saatiin puolestaan laskemaan jopa 12,7 % ja ne olivat 0,79% liikevaihdosta. Fesconin jätekustannukset laskivat peräti 11,3 % ja ne olivat 0,55 % liikevaihdosta (0,62 %). Laskun on mahdollistanut Fesconin kehittämä tuotannon sivutuotteiden kierrätysjärjestelmä, jolla tähdätään tulevaisuudessa yrityksen kaatopaikkakuormituksen puolittamiseen.

Lujabetonin kaikilla Suomen tehtailla on voimassa oleva ympäristölupa. Vuoden aikana saatiin uusi ympäristölupa Nokian tehtaalle. Ulkomaisissa tytäryhtiöissä toimitaan maakohtaisten lupien puitteissa Lujabetonin toimintaperiaatteita noudattaen.

Lujan toimintajärjestelmät

Lujabetoni
Lujatalo
Fescon

Case: Energiatehokkaat työmaatoimistot

Lujatalo rakentaa parhaillaan Espoon sairaalaa, joka toteutetaan elinkaarimallilla. Lujatalon vastuulle kuuluvat hankkeen suunnittelu ja rakentaminen. Lisäksi Lujatalo ottaa vastuun kiinteistön ylläpidosta kymmeneksi vuodeksi. Rakennusurakka alkoi 3. syyskuuta ja sairaala valmistuu alkuvuodesta 2016.

Espoon sairaalalla uusia energiaratkaisuja on haettu myös energiatehokkaiden Eco-työmaatoimistojen avulla. Niillä vähennetään työmaan aikana työmaatoimistoissa kuluvan energian määrää. Työmaatoimistot ovat myös vedottomia ja näin mukavampia käyttäjille. Uusilla eco-rakenteisilla tiloilla kulutus on kevättalvella testattuna ollut jopa 52 % pienempi kuin perinteisillä villaeristeisillä työmaatiloilla. Työmaalla säästetään energiaa myös ilmalämpöpumppujen avulla.

Espoon sairaalan työmaalla eco-työmaatiloja on 37 kpl ja vuodessa laskettu energiankulutus näille on 166 MWh. Tämä on lähes 100 MWh vähemmän kuin perinteisillä villaeristeisillä tiloilla. Samalla hiilidioksidipäästöt ovat vuodessa 21 000 CO2kg pienemmät.

Tulevaisuudessa Lujatalo tuleekin satsaamaan uusiin eco-työmaatiloihin uusiessaan kalustoaan.