EtusivuYritysvastuuHenkilöstön hyvinvointi

Henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Vastuu omasta henkilöstöstä on keskeisin yritysvastuumme osa-alue. Osaava ja yritykseen sitoutunut henkilöstö on myös yksi Lujan tärkeimpiä menestystekijöitä. Liikevoitto ja sosiaalinen vastuu eivät ole Lujan liiketoiminnassa toistensa vastakohtia; Hyvä työyhteisö ja -ilmapiiri motivoi ja kannustaa henkilöstöä sekä tukee yhtiömme kilpailukyvyn jatkuvaa parantamista Johtaminen on osallistuvaa (J) –arvomme mukaisesti. Perheyhtiönä haluamme erityisesti kantaa vastuuta henkilöstön hyvinvoinnista pitkäjänteisesti. Vuosittainen henkilöstöpalaute kertoo, kuinka henkilöstöpolitiikassa on onnistuttu ja missä asioissa on parantamisen varaa.

Henkilöstömäärä nousussa

Vuonna 2012 Suomen talouskasvu jäi heikoksi ja rakentamisen näkymät alkoivat kesälomien jälkeen osoittaa taantumisen merkkejä. Lujabetoni aloitti lokakuussa Hämeenlinnassa 20 työntekijää koskevat yt-neuvottelut, joiden syynä oli tuotantolinjojen uudelleenjärjestely tehtaiden kesken sekä heikko markkinatilanne. Lomautuksia oli päällä useammassa Lujabetonin tehtaassa vuoden aikana. Lomautukset ovat toisaalta alalla yleinen ja lähes vuosittain toistuva normaali ilmiö, jolla reagoidaan talvikausien heikompaan kysyntään.

Lujan yhteenlaskettu henkilöstömäärä laski hieman edellisestä vuodesta ollen 1512 (1532). Lujabetonin henkilöstömäärä nousi hieman edellisestä vuodesta ollen 674 (655), kasvun tullessa pääosin Venäjältä.. Lujatalon henkilöstömäärä puolestaan laski, kun muutamat suuremmat hankkeet saatiin vuoden aikana päätökseen. Lujatalon keskimääräinen henkilöstömäärä oli vuonna 2012 786, kun se vuotta aiemmin oli vielä 824. Fesconin henkilöstömäärä pysyi sitä vastoin lähes entisellään ollen 52 (53).

Luja-yhtiöissä henkilöstö on ollut sangen pysyvää. Keskimääräinen työssäoloaika (työntekijät ja toimihenkilöt) on 9,9 vuotta. Lujatalossa keskimääräinen työssäoloaika on 7,6 ja Lujabetonilla jopa 12,6 vuotta. Fesconilla vastaava luku on 8,8. Koko Luja-konsernin osalta henkilöstön keski-ikä on 41,5 vuotta

Perehdytys
Lujalla on käytössä systemaattinen henkilöstön perehdytysjärjestelmä. Järjestelmän mukaan uudet henkilöt perehdytetään omaan työhönsä, työvälineisiin, työyhteisöön ja yrityksen toimintaan. Perehdytyksen toteutumista seurataan kehityskeskusteluissa.

Tulos- ja kehityskeskustelut
Luja-yhtiöiden yksi kantavia arvoja on osallistuva johtaminen. Tähän liittyen yhtiössämme käydään säännöllisesti vuosittain tulos- ja kehityskeskustelut koko henkilöstön kanssa, niin toimihenkilöiden kuin työntekijöidenkin. Ne ovat tärkeä vuorovaikutuksen väline työyhteisössämme ja näitä keskusteluja on käyty jo yli 20 vuotta.

Osaamisen kehittäminen

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on yrityksen suurin vahvuustekijä. Luja on yhtä kuin sen henkilöstö. Liiketoiminnan tavoitteet ja tuoterakenne määrittävät henkilöstön kehittämisen painopistealueet ja sen pohjalta laaditaan Lujalla vuosittaiset koulutus- ja kehityssuunnitelmat. Vuoden 2012 koulutuksen painopistealueet Luja-yhtiöissä ovat olleet viimevuosien tapaan esimiestyö sekä johtamisen ja työturvallisuuden kehittäminen.

Lujatalossa järjestettiin vuonna 2012 luottamushenkilöryhmälle kaksi koulutustilaisuutta. Työnjohtajia osallistui puolestaan erikoisammattitutkinnon suorittamiseen sekä Eteran opistoon. Työsuojelupäällikön yhteyshenkilöille pidettiin oma koulutuspäivänsä. Alueilla ylläpidettiin lisäksi normaaliin tapaan pakollisia korttipätevyyksiä.

Lujabetoni haki vuona 2012 ammatillisella koulutuksella lisää tehoa myyntityöhön edellisen vuoden tapaan. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin erillisiä valmennustilaisuuksia työhyvinvointiin, kuntoutukseen ja työsuhdeasioihin liittyen. Vaadittavia pätevyyksiä ylläpidettiin tehdaskohtaisesti. Lujabetonin esimiestyön ja johtajuuden kehittäminen jatkui voimakkaana ja vuoden 2012 aikana toteutettiin valmennusohjelma tehdasjohdolle sekä aloitettiin kaksivuotinen valmennusohjelma työnjohdolle. Valmennukset sisälsivät 18 yhteistä lähipäivää sekä henkilökohtaista valmennusta työpaikoilla. Ohjelmiin osallistui yli 30 esimiestä.

Fesconissa vietiin vuoden 2012 aikana loppuun Hausjärven tehtaan ammattitutkintoprojekti.

Henkilöstöedut
Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö on tärkeimpiä menestystekijöitämme ja haluamme pitää henkilöstöstämme hyvää huolta. Tarjoamme eri Luja-yhtiöissä muun muassa seuraavia etuja:
- tulospalkkaus
- lakisääteistä laajempi työterveyshuolto
- virkistystoimintaa ja työhyvinvointia ylläpitävää eli Tyhy-toimintaa
- lomamökkejä vapaa-aikaan
- henkilöstön merkkipäivien huomioiminen

Kannustavat palkkausjärjestelmät
Lujalla on käytössä tulospalkkausjärjestelmiä, joiden tehtävänä on edistää yrityksen tuloksentekokykyä ja palkita henkilöstöä tuloksekkaasta toiminnasta.

Tulospalkkiot Lujalla 2010

Työsuojelu ja työturvallisuus

Lujatalossa tapaturmataajuus laski vuonna 2012 edellisestä vuodesta peräti 31% ollen 25,8 tapaturmaa per miljoona työtuntia. Tapaturmataajuus on laskenut aktiivisen työturvallisuustyön ansiosta jo pidemmän aikaa. Vuonna 2007 taajuus oli 116 ja vuonna 2011 38,4. Lujatalon Pirkanmaan alueyksikön Kuninkaankatu 22-24 työmaa otti jaetun ykköstilan valtakunnallisessa työturvallisuuskisassa. Kilpailussa haettiin työmaata, jossa työturvallisuus on esimerkillistä. Muutoinkin Pirkanmaan työturvallisuuslukemat olivat esimerkillisen alhaiset tapaturmataajuuden ollessa 11,8 tt/Mh.

Lujabetonin tapaturmataajuus laski vuonna 2012 merkittävästi edellisestä vuodesta ollen 40,1 tt/Mh (50). Työturvallisuuden edistämisen pääpaino oli tapaturmien vähentämisessä. Tapaturmat nollaan -projektissa panostettiin ennaltaehkäisevään työhön, kuten riskiarviointeihin. Myös riskipaikka-ilmoitusten kirjauskäytäntöä ja niistä seuraavia korjaavia toimenpiteitä kehitettiin vuoden aikana. Riskipaikka-ilmoituksia kirjattiin kaikkiaan 314 kpl. Työturvallisuuskorttien päivityskoulutuksia pidettiin useilla paikkakunnalla.

Fesconin työturvallisuus on kehittynyt OHSAS 18001 jatkuvan parantamisen kautta. Vuonna 2012 muutettiin uutena asiana järjestysindeksimittaus työturvallisuuskierrokseksi, jonka pitää työsuojeluvaltuutettu. Vuoden aikana otettiin prosessityöntekijöitä tarkastukseen ja kiinnitettiin huomioita havaintojen nopeaan korjaukseen. Fesconin tapaturmataajuus saatiin puolittumaan vuonna 2011 ollen 24 (46,1 vuonna 2010) ja vuonna 2012 se saatiin pidettyä samalla tasolla.

Suurin osa työtapaturmista johtuu erilaisista kompastumisista ja liukastumisista, joten tilojen siisteydellä ja järjestyksellä on suora yhteys työtapaturmien määrän vähenemiseen. Lujalla onkin jo vuosia vietetty Maailman ympäristöpäivänä koko konsernia koskevaa siivouspäivää, jolloin suoritetaan hieman perusteellisempi siivous tehtaissa, toimistoissa ja työmailla. Samalla siivouspäivän tarkoituksena on muistuttaa lujalaisia työtilojen siisteyden ja järjestyksen säännöllisestä ylläpidosta työturvallisuuden ja –hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tyhy-toiminta

Työhyvinvointia edistettiin Lujatalo-konsernissa entisten vuosien tapaan. Tyhy -toimintaa harjoitettiin laajasti virkistysmäärärahoin tuetun Lujatiimi-toiminnan kautta. Konsernissa jatkettiin myös varhaisen välittämisen toimintamallin toteuttamista ja jalkauttamista henkilöstön työkyvyn ja hyvinvoinnin tueksi. Mallin tavoitteena on havaita hyvissä ajoin työn tekemiseen liittyvät ongelmat ja puuttua niihin järjestelmällisesti ennen kuin ne vaarantavat yksilön tai työyhteisön hyvinvoinnin.

Lujatalo-konserni oli mukana toteuttamassa Yllätetään Yhteiskunta –verkoston "Kulkuväline mielekkääseen työpäivään"-kampanjaa, jonka tarkoituksena oli tarjota työvälineitä luomaan inhimillisiä ja helppoja tapoja tuottaa hyvää henkeä työpaikoille. Yllätetään yhteiskunta -verkosto perustettiin vuoden 2007 keväällä synnyttämään uudenlaista yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin välillä.

Yhteistyössä Ylen Elämä pelissä –televisiosarjan kanssa järjestettiin Lujalla terveysvalmennus loka-marraskuussa 2012. Sähköpostin kautta toteutettuun valmennukseen osallistui 25 lujalaista ja saivat vinkkejä painonhallintaan, liikuntaan, ravintoon sekä arjen vastoinkäymisten sietämiseen.

Lujatalossa työhyvinvointia kehitettiin vuonna 2012 neljän eri Lujavire-hankkeen kautta: Seinäjoella, Kotkassa, Jyväskylässä sekä Kuopion palkkahallinnossa. Kuntoutuksia oli aiempaan tapaan; Työntekijöiden Aslak-kuntoutus päättyi helmikuussa. Lujatalo pääsi lisäksi mukaan Kelan TK2-pilottitutkimukseen, jossa Itä- ja Keski-Suomeen järjestetään uudenlaista työhön kuntoutusta 10-hengen ryhmissä. Toteutus on tosin varsinaisesti vasta vuonna 2013. Sairastamisen osalta Lujatalossa päästiin alle 10 pv/hlö/v. tavoitteeseen.

Myös Lujabetonissa panostettiin vuoden 2012 aikana työsuhdeasioihin ja työhyvinvointiin liittyen. Lujatiimitoiminnan lisäksi Lujabetonilla aloitettiin paikallisesti toteutettuna uudentyyppinen työpaikkakuntoutus, jonka kehitystyötä jatketaan yritystasolla vuoden 2013 aikana. Lisäksi Lujabetonin pitkäjänteinen työ savuttomuuden edistämiseksi saavutti maalinsa ja yritys julistautuikin savuttomaksi työpaikaksi vuoden 2012 alusta.

Fesconilla työhyvinvointia parannettiin mm. tehdaskohtaisilla liikunnallisilla toimintopäivillä sekä osallistumalla Askeleet –liikuntakampanjaan. Hausjärven tehtaalla käytiin vuoden 2012 aikana läpi erityisen paljon asioita henkisen työhyvinvoinnin osalta, sekä esimies että työntekijätasolla. Vuoden aikana saatettiin loppuun myös tärkeimmät pölynhallintakorjaukset kaikilla tehtailla.

Henkilöstötutkimukset

Vuonna 2012 Lujatalossa ei järjestetty henkilöstötutkaa. Lujabetonin henkilöstötutka sitä vastoin toteutettiin perinteiseen tapaan toukokuussa 2012. Vastausprosentti pysyi hyvällä tasolla, laskien vain hieman ja ollen 74% (77 %). Myös kokonaistulokset olivat pitkälti edellisen vuoden kaltaiset, kuitenkin hieman parantuen, päätyen lukemaan 3,30 (3,26). Eniten kehittyi työmotivaatio ja suhtautuminen työn kannustavuuteen, palkkaukseen sekä esimiehiin. Nämä olivat kaikki asioita, jotka oli otettu edellisenä vuonna yhtiötason kehityskohteiksi.

Fesconin henkilöstötutkimuksen keskiarvo laski kolmen vuoden nousun jälkeen hieman ja oli 3,67 (3,73).

Vastaamisaktiivisuus parani edellisen vuoden 92:sta jopa 94 prosenttiyksikköön. Henkilöstötutkan isoin plussa löytyi palkkaus- ja palkitsemisosiosta. Pääosin tämä johtui Fesconin uudesta laajennetusta työterveysturvasta, jota henkilöstö kertoi arvostavansa. Lisäksi tilaus- ja toimitusketjussa työnmitoitukseen ja henkilöresursseihin oltiin aiempaa tyytyväisempiä.

Tyytyväisyys työterveyspalvelun tasoon sitä vastoin laski selvästi. Myös esimiestyö ja ilmapiiriasiat saivat kritiikkiä. Ilmapiirin kehittämiseen on Fesconilla keskitytty tulosten julkistamisen jälkeen yksikkökohtaisesti tehdaspalavereja myöten ja asioihin on etsitty parannusehdotuksia yhdessä

.